หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ประวัติ ความเป็นมา ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

ความเป็นมา
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP )
เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐบาลไทย มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า

โดยภาครัฐ พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

จากความสำคัญและเป้าหมายของโครงการ OTOP ดังกล่าว และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2544 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไว้ 5 ประการ คือ

1.สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน
2.สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น
3.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
  โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2547 หรือ OTOP Product Champion ( OPC )

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นกระบวนการส่งเสริมสินค้า OTOP ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมากในปี 2547 โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง จากการลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งก็มีทั้งOTOP ชุมชน และ SMEs และการจัดการฝึกอบรม SMART OTOP ให้แก่ OTOP ชุมชน จำนวน 26,600 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547 มีผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม สมัครลงทะเบียนเข้ารับการคัดสรรในระดับอำเภอ มากกว่า 27,000 ราย โดยมีการคัดสรรในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด( CLUSTER) และประเทศ

ผลการคัดสรรระดับประเทศมีผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนในระดับ 5 ดาว ( OPC ระดับ 5 ดาว ) จำนวนทั้งสิ้น 573 ผลิตภัณฑ์ การนำเสนอข้อมูล OPC 5 ดาวในส่วนนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสและขยายผลในด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายของ OPC ระดับ 5 ดาวให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป
ผลิตภัณฑ์ OPC 5 ดาว: OPC 5 STAR
ผลจากการตัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547 มีผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรในระดับประเทศได้รับการพิจารณาให้ได้คะแนนในระดับ 5 ดาว จำนวนทั้งสิ้น 573 ราย โดยแยกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
  ประเภทอาหาร 262 ราย
  ประเภทเครื่องดื่ม 32 ราย
  ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 119 ราย
  ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง 85 ราย
  ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก 35 ราย
  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 40 ราย
เพื่อเปิดโอกาสและขยายผลให้เกิดความเคลื่อนไหวและช่องทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ OPC 5 ดาว ดังกล่าว จึงได้นำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตแต่ละรายเพื่อผู้สนใจ ผู้ส่งออก ได้รับทราบข้อมูลโดยจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และพื้นที่ภาคและจังหวัด