ไทย      อังกฤษ
 
สมุนไพรทอดกรอบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทอดกรอบ
รหัสผลิตภัณฑ์
650100884701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรทอด

ตำบล บ้านคลอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรทอด

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    307/93 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 9269 9422
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวันเพ็ญ ศรีฟ้า

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    307/93 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 9269 9422
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ประธานได้ฟังกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ประธานจึงได้มีความคิดว่าในชุมชนมีสมุนไพรหลายชนิดและมีการปลูกกันทุกครัวเรือน โดยส่วนมากนำมาใช้ในการประกอบอาหาร จึงคิดว่าน่าจะมีการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากนำมาใช้เป็นเครื่องประกอบในการประกอบอาหาร จึงได้ศึกษาคุณประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดพร้อมรับฟังตามคำบอกเล่าของคนในชุมชน หลังจากนั้นจึงได้มีการรวมกลุ่มกันโดยนำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นสมุนไพรทอด ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.คัดเลือกวัตถุดิบซึ่งประกอบด้วย 19 ชนิด เช่นตะไคร้,กระชาย,กระเพรา,ใบมะกรูด ฯลฯ นำมาล้างให้สะอาด
2.แยกวัตถุดิบแต่ละชนิดไปหั่น
3.ล้างอีกหนึ่งครั้ง แล้วนำไปผึ่งแดด
4.นำวัตถุดิบทั้ง 19 ชนิดมาคลุกเคล้ารวมกันและปรุงแต่งรสชาด
5.นำไปทอดในน้ำมันที่สะอาด
6.ตักขึ้นมาไว้บนตะแกรง พักน้ำมันให้แห้ง
7.นำไปบรรจุถุงจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กรอบอร่อยให้คุณค่าทางโภชนาการ เช่น ตะไคร้ช่วยรักษาโรคมะเร็ง, กระชายช่วยในเรื่องของการระบายลม
ปริมาณการผลิต
2,000-3,000 กก.ต่อดือน
ราคา
กก. 240 บาท,ถุงละ 25 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 307/93 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 0 9269 9422
- ร้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลก
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก