ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าลายดาวล้อมเดือน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าลายดาวล้อมเดือน
รหัสผลิตภัณฑ์
550100614701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้านาปงพัฒนา

ตำบล สวก อำเภอ เมือง
จังหวัด น่าน

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้านาปงพัฒนา

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    14 หมู่ 11 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์
    0-6115-4648
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางบัวคำ สายอุทา

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    14 หมู่ 11 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์
    0-6115-4648
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สมัยปู่ย่าตายาย ได้ทอผ้าไว้เป็นเครื่องนุ่งห่ม มีลวดลายเป็นบ่อง ๆ ส่วนใหญ่จะทอผ้าภายในครอบครัว ชุมชนได้มีการรณรงค์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ให้สวมใส่เสื้อผ้าจากการทอ และได้รวมตัวก่อตั้งทอผ้า บ้านนาปงพัฒนา เพื่อเป็นแกนหลักในการสืบสานวัฒนธรรม
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
กลุ่มแม่บ้านนาปงได้รวมกันตั้งศูนย์ทอผ้า และการทอผ้าได้ทอด้วยความชำนาญ ไม่ต้องมีสร้างแบบ เพราะผู้ที่ทอผ้าทุกคนมีความชำนาญ มีความปราณีต
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อผ้าละเอียด ลายผ้าสวยงามตามธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
1 ชิ้น ยาว 4 เมตร / คน / 7 วัน
ราคา
1 ชิ้น 700 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 14 หมู่ 11 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน 0-6115-4648