ไทย      อังกฤษ
 
นมตราหนองโพ
ชื่อผลิตภัณฑ์
นมตราหนองโพ
รหัสผลิตภัณฑ์
700700124701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

จำนวนสมาชิก
    200 คน

ที่อยู่
    119 หมู่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
    032-389234-5
โทรสาร
    032-389089
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวเพ็ญแข จันทร์ภิวัฒน์

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    119 หมู่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
    032-389234-5
โทรสาร
    032-389089
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เป็นสหกรณ์ของเกษตรกรที่ตั้งขึ้นมากกว่า 30 ปีโดยประชาชน หรือเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมในท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้งขึ้น และบริหารจัดการกันเอง โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำน้ำนมดิบของเกษตรกรมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์นมUHT ผ่านกระบวนการผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมโคแท้ๆ ใช้บริโภคและเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย
ปริมาณการผลิต
อยู่ที่ 250ตัน/วัน ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ และนม UHT
สถานที่จำหน่าย
- -จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ มีระบบไดเร็กเซลล์บริการส่งถึงผู้บริโภค
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 119 หมู่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์ : 032-389234-5 ต่อ 120, 108, 138, 106