ไทย      อังกฤษ
 
ผ้ามัดหมี่เดี่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดหมี่เดี่ยว
รหัสผลิตภัณฑ์
610500154701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ

ตำบล ห้วยรอบ อำเภอ หนองขาหย่าง
จังหวัด อุทัยธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ

จำนวนสมาชิก
    - คน

ที่อยู่
    30 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
โทรศัพท์
    0 5659 7127, 0 7209 2052
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางเนตรทราย จำปาเกตุ

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    30 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
โทรศัพท์
    0 5659 7127, 0 7209 2052
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ชาวบ้านมีอาชีพในการทำนา สมัยก่อนเกี่ยวข้าวจะใช้เคียวในการเก็บเกี่ยวผลผลิต สมาชิกในกลุ่มเป็นว่าจะคิดลายในการประดิษฐ์ลวดลายบนพื้นผ้าทอให้สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่เป็นผ้าพื้นบ้านของบ้านห้วยรอบและเห็นว่า “เคียว” หรือ “ขอ” ที่ใช้เกี่ยวข้าวมีความหมายกับการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน จึงได้คิดทอผ้าลายใหม่โดยมีพื้นฐานความคิดจากกการดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตของชาวบ้านและเรียกผ้าลายใหม่นี้ว่า “ผ้าลายขอสวรรค์”
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
-คิดลวดลาย ว่าจะทอผ้าชนิดไหน เช่น ผ้าตัดเสื้อ ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ตั้งด้ายยืน และดำเนินการทอโดยใช้กี่ทอผ้าพื้นเมือง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายสวยงาม สีไม่ตก เนื้อผ้าแน่น ละเอียด
ปริมาณการผลิต
ประมาณ 5 ชิ้น/เดือน
ราคา
ราคา 1,500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 30 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 0 5659 7127, 0 7209 2052