ไทย      อังกฤษ
 
น้ำดื่มเสรี
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำดื่มเสรี
รหัสผลิตภัณฑ์
600400044701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
นายรุ่งเรือง อุปสาแก้ว

ตำบล ตำบลหนองบัว อำเภอ อำเภอหนองบัว
จังหวัด นครสวรรค์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายรุ่งเรือง อุปสาแก้ว

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    5/4 หมู่ที่ 15 ต.ตำบลหนองบัว อ.อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์
    01-8866705
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายรุ่งเรือง อุปสาแก้ว

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    5/4 หมู่ที่ 15 ต.ตำบลหนองบัว อ.อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์
    01-8866705
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การผลิตน้ำดื่มสะอาด ภายใต้ชื่อ "น้ำดื่มเสรี" เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ซึ่งได้เล็งเห็นว่า ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ประกอบกับน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังไม่สะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งเป็นผลเสียกับสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงได้คิดเริ่มดำเนินการผลิตน้ำดื่มสะอาด แบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง บนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45 ไร่เศษ สถานที่ตั้ง เลขที่ 5/4 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ณ สำนักงานทะเบียนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน
ปริมาณการผลิต
แกลลอน ขนาด 20 ลิตร 1,200 แกลลอน/วัน, ขวดชนิดขุ่น ขนาด 950 ซีซี 300 โหล/วัน, ขวดเพชร 600 ซีซี 100 โหล/วัน, ถ้วยแก้ว ขนาด 220 ซีซี 240 โหล/วัน
ราคา
8-10 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 5/4 หมู่ที่ 15 ต.ตำบลหนองบัว อ.อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ 01-8866705
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056-323295