ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์
311300014701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์

ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์
จังหวัด บุรีรัมย์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    191 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 4468 6056
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางประคอง ภาสะฐิติ

อายุ
    62 ปี

ที่อยู่
    191 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 4468 6056
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ประชาชนในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งสืบเชื้อสายมาจากลาวพรวน ที่มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2314 และถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนผ้าไหมผลิตขึ้นเพื่อใช้เอง แลกสิ่งของ และใช้ในงานพิธีสำคัญ ส่วนมากเป็นที่นิยมสวมใส่ของผู้สูงอายุ ในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบ ลวดลาย และสีสรรขึ้น เพื่อความเหมาะสม แก่ยุกต์สมัย และตรงความต้องการของตลาด อำเภอนาโพธิ์จึงได้ส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมแก่ประชาชน โดยการสร้างศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขึ้นในปี 2542 และได้ มีการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตและการตลาดอย่างสม่ำเสมอ
จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้มีโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขึ้น ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรได้ระดับ 5 ดาว พร้อมทั้งส่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสมาชิกเข้าประกวด OTOP ระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผ้าเชิงพานิชย์ และในปี พ.ศ.2547 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้นอีกระดับ หนึ่ง รับการคัดสรร OPC ระดับ 5 ดาว
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
วัตถุดิบวัสดุในการผลิตผ้าไหม
-เส้นไหมพื้นบ้าน  มีในพื้นที่ ร้อยละ 80
-สีเคมี / สีธรรมชาติ สีธรรมชาติมีในพื้นที่ สีเคมีซื้อจากร้านค้าส่ง
-ด่างฟอกไหม สบู่ซัลไล
อุปกรณ์ในการทอผ้าไหม ชาวบ้านสามารถทำขึ้นเองได้โดยใช้วัสดุในพื้นที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ ภาชนะเคลือบ / กะละมัง ,ไนกรอด้ายระวิง , กง , หลอด้าย ,กระสวย , โบก , โฮงหมี่ ,
เครื่องโยกหมี่ , เครื่องค้นเครือ และแปลง
กระบวนการผลิต
1. การฟอกไหม เส้นไหมที่ยังไม่ผ่านการฟอก จะมีลักษณะเป็นเส้นหยาบแข็ง ไม่สม่ำเสมอ
จึงต้องมีการฟอกไหม เพื่อให้ได้ไหมที่มีสีขาว นุ่ม และเป็นมัน
2. การเตรียมเส้นพุ่ง (การมัดหมี่ )และการย้อมไหมที่ฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตีเกรียว นำไปใส่เครื่องโยก เพื่อแยกเส้นไหมออกเป็นกลุ่ม สำหรับมัดให้เกิดลวดลายสวยงาม
3. นำเส้นไหมไปย้อมสี
4. การเตรียมเส้นยืน (การค้นเครือ)นำเส้นไหมที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นพุ่ง ไปตีเกรียว และฟอก ย้อม
5. การทอผ้าไหมนำเส้นยืนที่ต่อเข้ากับฟืมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปประกอบใส่กี่ทอผ้า นำเส้นพุ่งกรอใส่หลอดด้าย ใส่ในอุปกรณ์สอดเส้นพุ่งที่เรียกว่ากระสวย สอดเข้าไปทอกับเส้นยืน ทีละเส้นพร้อมใช้ฟืมทอผ้า กระทบด้วยมือจนเสร็จเป็นผืนผ้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตจากไหมไทยแท้ ทอมือ ที่สั่งสมประสบการณ์อันยาวนานมาจากบรรพบุรุษกว่า 200 ปี ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตจนเป็นที่นิยมแพร่หลาย ของคน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื้อ เนียน แน่น หนา นุ่ม สวมใส่สบาย ไม่ตกสี
ปริมาณการผลิต
5,000 เมตร / เดือน
ราคา
เมตรละ 1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 191 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 0 4468 6056