ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์
360200274701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นางวาสนา จวงเงิน

ตำบล บ้านเขว้า อำเภอ บ้านเขว้า
จังหวัด ชัยภูมิ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางวาสนา จวงเงิน

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    111/4 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4483-9103,0-1549-0700
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวาสนา จวงเงิน

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    111/4 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4483-9103,0-1549-0700
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจากปู่ย่า ตายายสู่ลูกหลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามา
จากบรรพบุรุษ ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีตสวยงาม ละเอียดอ่อนลวดลายบนผืนผ้าได้แนวคิดจากวิถีในการดำรงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยุ่รอบข้างมาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า เช่น สายน้ำไหล ต้นไม้ ซึ่งผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าเป็นผ้าที่มีคุณค่าในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นมงคล ผ้าไหมจึงเป็นศิริมงคลแกผู้ส่วมใส่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเส้นไหมมาฟอกย้อม
2. นำเส้นไหมที่ฟอกย้อมเสร็จแล้ว มามัดลวดลาย ลายมัดหมี่ตามแบบ
3. นำเส้นไหมที่มัดลายมัดหมี่แล้ว ไปย้อมสีและโอบสีตามที่กำหนด
4. นำเส้นไหมไปทอด้วยฟืม (ทอด้วยมือ)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายสวยงาม ละเอียดอ่อน เนื้อแน่นหนา สีสันสวยงาม
ปริมาณการผลิต
2000 เมตรต่อเดือน
ราคา
250 บาทต่อเมตร
สถานที่จำหน่าย
- 111/4 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0-4483-9103,0-1549-0700
- ร้านไก่ผ้าไหมทอมือ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า โทร 0-4489-1106