ไทย      อังกฤษ
 
แผ่นรองจานพันเกลียว
ชื่อผลิตภัณฑ์
แผ่นรองจานพันเกลียว
รหัสผลิตภัณฑ์
311100464701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย

ตำบล ทุ่งวัง อำเภอ สตึก
จังหวัด บุรีรัมย์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย

จำนวนสมาชิก
    50 คน

ที่อยู่
    10 หมู่ 12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 1967 0105
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางหนูค่าย กาบคำบา

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    10 หมู่ 12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 1967 0105
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมชาวบ้านบ้านหนองเกาะน้อยได้มีการทอเสื่อกกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช (นักออกแบบอิสระ) จึงได้มีการจัดทำที่รองจานพันเกลียวขึ้น และในปี 2547 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการดาวรุ่งมุ่งส่งออก จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและเป็นสินค้าส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศด้วย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำต้นกกมาแบ่งเป็นเส้นเล็ก ประมาณ 3 เส้นต่อกก 1 ต้น
2.ตากเส้นกกให้แห้ง
3.นำเส้นกกมาย้อมสีตามต้องการ
4.นำเส้นกกที่ย้อมแล้วไปตากให้แห้ง
5.นำมาฟั่นเกลียวโดยใช้เครื่องทุ่นแรง (ไม้และยางนอกรถจักรยานยนต์)
6.นำมาทอขนาดตามความต้องการของผู้บริโภค
7.เย็บริมที่รองจานพันเกลียว หรือไม่เย็บริม (ตามความต้องการของลูกค้า)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ทนทาน ฝีมือปราณีต มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปริมาณการผลิต
1,000-1,500 ชิ้นต่อสัปดาห์
ราคา
ชุดละ 160-240 บาท (1 ชุด มี 4 ชิ้น)
สถานที่จำหน่าย
- 10 หมู่ 12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 0 1967 0105
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก