ไทย      อังกฤษ
 
เงาะอบแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
เงาะอบแห้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
920100744701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
วิสาหกิจชุมชนธารทอง

ตำบล นาท่ามได้ อำเภอ เมือง
จังหวัด ตรัง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    วิสาหกิจชุมชนธารทอง

จำนวนสมาชิก
    12 คน

ที่อยู่
    136/2 หมู่ที่ 5 ต.นาท่ามได้ อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์
    0-9908-6064
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสุเทพ แซ่โห้ว

อายุ
    41 ปี

ที่อยู่
    136/2 หมู่ที่ 5 ต.นาท่ามได้ อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์
    0-9908-6064
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากทางกลุ่มมีความคิดที่จะอนุรักษ์เงาะพันธ์พื้นบ้านไว้ซึ่งใกล้จะสูญพันธ์แล้ว จึงมีความคิดที่จะแปรรูปเงาะพื้นบ้านไว้จำหน่ายนอกฤดูกาล และเป็นการแก้ปัญหาเงาะพื้นบ้านสาเหตุที่ผู้บริโภคหันไปรับประทานเงาะโรงเรียนซึ่งมีความอร่อยกว่า ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกเงาะโรงเรียนมากขึ้นจึงทำให้เงาะพื้นบ้านใกล้สูญพันธุ์ ส่วนที่เหลือทางกลุ่มจึงคิดหาทางอนุรักษ์และ เพิ่มราคาผลผลิตของเงาะพื้นบ้านเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ให้หันไปปลูกเงาะโรงเรียนจนผลผลิตล้นตลาด และยังสามารถอนุรักษ์เงาะพื้นบ้านไว้ได้ด้วย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เลือกเงาะผลที่สุกงอม คัดสรรผลที่มีคุณภาพ ไม่เน่าเสีย ล้างทำความสะอาดปลอกเปลือกล้างทำความสะอาดอีกครั้ง นำไปแช่น้ำเชื่อมที่ 32% เป็นเวลา 4 วัน นำไปอบ 6 ชั่วโมง ทำการแกะเมล็ดแล้วนำไปอบต่อ 12 ชั่วโมง เหลือความชื้น 10% ทิ้งไว้ให้เย็น นำมาบรรจุถุงจำหน่ายต่อไป
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร และเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เนื่องจากเป็นเงาะพันธุ์พื้นบ้านซึ่งไม่มีในภาคไหนนอกจากภาคใต้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศในการคัดเลือกโครงการนำร่องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคู่แข่งทางการตลาด
ปริมาณการผลิต
สามารถผลิตเงาะสดได้ 120 ตัน หรือ เงาะอบแห้ง 12 ตัน
ราคา
-เงาะอบแห้ง 1 กิโลกรัม ราคา 350-400.-บาท -ราคาส่งขนาดถุง 100 กรัม ราคา 40-45 บาท/ถุง -ราคาปลีก ราคา 550-650 บาทต่อกิโลกรัม -ราคาปลีก ราคา 1 ถุง 100 กรัม 50-65 บาท/ถุง
สถานที่จำหน่าย
- 136/2 หมู่ที่ 5 ต.นาท่ามได้ อ.เมือง จ.ตรัง 0-9908-6064
- -ที่ทำการเกษตร จังหวัดตรัง -ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จังหวัดตรัง -กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์โครงการสินค้า OTOP