ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าทอไสบ่อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอไสบ่อ
รหัสผลิตภัณฑ์
920600384701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มผ้าทอไสบ่อ

ตำบล นาวง อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มผ้าทอไสบ่อ

จำนวนสมาชิก
    52 คน

ที่อยู่
    128 หมู่ที่ 2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์
    0-9288-3115, 0-1747-1306
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางฉิ้ง อบแก้ว

อายุ
    72 ปี

ที่อยู่
    128 หมู่ที่ 2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์
    0-9288-3115, 0-1747-1306
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มก่อตั้ง ปี 2536 โดยนางฉิ้ง อบแก้ว เป็นประธานฯ เริ่มแรกมีสมาชิก 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้สตรีในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริม-มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว มีทุนก่อตั้งเริ่มแรก 45,000.-บาท ปัจจุบัน กลุ่มฯมีโรงเรือน 2 หลัง มีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มฯ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จังหวัดตรัง และมีวางจำหน่าย ณ โรงแรมธรรมรินทร์นา ส่วนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ได้รับรองมาตราฐานแล้ว 4 ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าทอเส้นคู่/ผ้ายกดอก/ผ้ามัดหมี่ และผ้าขาวม้า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเส้นด้ายมากรอ ค้นหาความกว้าง + ยาว
2. ม้วนเข้าที่จับตระกรอ
3. ทอออกมาเป็นผืนผ้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภูมิปัญญสในท้องถิ่นเป็นรากฐานการผลิต โดยใช้มือสืบทอดวัฒนธรรมพิ้นบ้าน
ปริมาณการผลิต
จำนวนเฉลี่ย 4,000.- หลา/เดือน
ราคา
1. ผ้า ขนาด 1 หลา ๆ ละ 200.-บาท 2.ผ้าขาวม้า ผืนละ 100.-บาท
สถานที่จำหน่าย
- 128 หมู่ที่ 2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 0-9288-3115, 0-1747-1306
- 1. ศูนย์หน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดตรัง 2.โรงแรมเทพธารินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง