ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าทอย้อมคราม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอย้อมคราม
รหัสผลิตภัณฑ์
471100334701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม

ตำบล สามัคคีพัฒนา อำเภอ อากาศอำนวย
จังหวัด สกลนคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม

จำนวนสมาชิก
    331 คน

ที่อยู่
    164 หมู่ที่ 1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
โทรศัพท์
    0-6241-2544
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสมคิด พรมจักร์

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    164 หมู่ที่ 1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
โทรศัพท์
    0-6241-2544
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
บรรพบุรุษของชาวบ้านถ้ำเต่าได้อพยพมาจากฝั่งลาว และได้นำเมล็ดครามมาด้วย โดยคุณยายป้าน คุณบุราณ เป็นผู้นำมาและสืบทอดการทอผ้าย้อมครามให้กับลูกหลานในหมู่บ้าน การทอผ้าย้อมครามในอดีตจะทำสีครามและย้อมผ้าครามเพื่อใช้ในการนุ่งห่ม โดยมีการปลูกต้นครามบริเวณหัวไร่ปลายนา ต่อมาเมื่อปี 2541 ได้มีการรวมกลุ่มกันทำโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา  และการให้คำแนะนำการบริหารจัดการกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด 46 คน มีพื้นที่ปลูกครามในที่สาธารณะหมู่บ้าน จำนวน 49 ไร่ 2 งาน และปัจจุบันการสวมใส่ผ้าย้อมครามกำลังได้รับความนิยม รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ทำให้กลุ่มได้ขยายผลการทอผ้าด้วยครามอีก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 10 และบ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 9 ผ้าทอย้อมครามบ้านถ้ำเต่า ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เด่นของตำบล และได้เสนอให้คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอพิจารณา และได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ได้แก่
- วัสดุ อุปกรณ์พื้นบ้าน เช่น กี่ ฟืม อัก กงกลม หลา ม้าเดินตาม เป็นต้น เพื่อให้ฝ้ายสาน
หรือถักทอเป็นผืน
- น้ำคราม ที่ได้จากการหมักต้นคราม ปูนขาว น้ำขี้เถ้า เกิดสีครามที่พร้อมจะย้อมฝ้าย
โดยใช้วัตถุดิบที่ผลิตในชุมชนเป็นหลัก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. เป็นสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ทำยาก
ปริมาณการผลิต
ผลิตผ้าทุกชนิดรวมกัน ประมาณ 2,000 เมตรต่อเดือน
ราคา
ผ้าพื้นย้อมคราม 2 ตะกรอ เมตรละ 200 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 164 หมู่ที่ 1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 0-6241-2544
- ศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPจังหวัดสกลนคร
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-6241-2544