ไทย      อังกฤษ
 
ชา
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชา
รหัสผลิตภัณฑ์
571600054701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย

ตำบล ป่าก่อดำ อำเภอ แม่ลาว
จังหวัด เชียงราย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย

จำนวนสมาชิก
    170 คน

ที่อยู่
    123 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053778216 01-8839640
อีเมล์
    info@thai.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายกำจร มานิตวิรุฬห์

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    123 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053778216
อีเมล์
    info@thai.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผู้ก่อตั้งคือ นายกำจร มานิตย์วิรุฬห์ เริ่มสนใจเมื่ออายุ 12 ปี ในปี 2521 อายุ 21 ปี ได้ลงทุนทำสวนชาที่ดอยนางแก้ว ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระดับน้ำทะเลสูงถึง 1,000 เมตร เนื้อที่ปลูก 200 ไร่ และได้ไปศึกษาเรื่องชาจากคัมภีร์ชา และดูงานประเทศไต้หวัน ได้นำชาอูหลงเบอร์ 12 พันธ์ชาอูหลงก้านอ่อน เบอร์ 17 มาปลูกในแปลงที่บ้านแม่มอญ บ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้เพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในไร่ชา จนได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อปี 2545 และได้รับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นชาฮาลาล
จึงได้รับเครื่องหมายฮาลาลในทุกผลิตภัณฑ์ของโรงงานแล้ว และปัจจุบันมีจำนวนชา จำนวนประมาณ 600 ไร่ ซึ่งมีการจ้างแรงงานในพื้นที่และผลิตชาที่ได้คุณภาพออกสู่ผู้บริโภค
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.เก็บใบชา หลังจากน้ำค้างระเหยไป เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
2. ตากใบชาหลังจากเก็บใบชามาแล้วนำไปอบในอุณหภูมิ 20-25 องสาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมงครึ่ง
3. นำใบชาที่อบมาคั่วและอบใบชา  4. บรรจุภัณฑ์ หลังจากใบชาแห้งได้ที่แล้วทำการบรรจุใบชาในซองสูญญากาสตามปริมาณที่ต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นชาอินทรีย์ ที่กระบวนการขั้นตอนผลิตปราศจากสารเคมีและสารพิษตกค้าง และในขั้นตอนการผลิต จะเก็บเกี่ยวเฉพาะส่วนยอดของใบชา (ส่วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด) เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพ รสชาติ และกลิ่น ความสดของผลิตภัณฑ์
ปริมาณการผลิต
2,000 ตัน (15 ชนิด)
ราคา
ชาอู่หลงเบอร์ 12 ขนาด 200กรัม 300 บาท 300 กรัม 450 บาท 600 กรัม 900 บาท ชาอูหลงก้านอ่อน ขนาด 200 กรัม 500 บาท 300 กรัม 750 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 123 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 053778216 01-8839640
- ร้านสุวิรุฬห์ชาไทย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
123 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย