ไทย      อังกฤษ
 
น้ำบ๊วยเข้มข้น
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำบ๊วยเข้มข้น
รหัสผลิตภัณฑ์
570700094701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน
จังหวัด เชียงราย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

จำนวนสมาชิก
    64 คน

ที่อยู่
    117 หมู่ที่ 6 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053771064 09-6375505
โทรสาร
    053956105
อีเมล์
    Doikham2@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายบุญเลิศ พรมแจ้

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    117 หมู่ที่ 6 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053771064 09-6375505
โทรสาร
    053956105
อีเมล์
    Doikham2@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่ส่งเสริมการปลูกในท้องถิ่น เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง มีผลกลม สีชมพู เนื้อของน้ำบ๊วยมีรสเปรี้ยวอมหวาน ผลบ๊วยสามารถปลูกได้ในเพื้นที่สูงในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คนส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคบ๊วยสด แต่เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการถนอมอาหาร โครงการหลวงฯ ได้มีการส่งเสริมการปลูกบ๊วย และการแปรรูปบ๊วย ในรูปของน้ำบ๊วยเข้มข้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. น้ำบ๊วยมาคัดเลือกคุณภาพ  2. ดำเนินการแปรรูปตามขั้นตอนการผลิต
3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์   4. บรรจุลงในภาชนะ 5. ส่งจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 2. สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น 3. ลดการกระหายน้ำ 4. บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน 5. ขับพยาธิ ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
ปริมาณการผลิต
15,000 ขวด
ราคา
ขวดละ 44 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 117 หมู่ที่ 6 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 053771064 09-6375505
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
117 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย