ไทย      อังกฤษ
 
ผักและผลไม้แปรรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้แปรรูป
รหัสผลิตภัณฑ์
570100524701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผลไม้

ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผลไม้

จำนวนสมาชิก
    40 คน

ที่อยู่
    232/75 ม.8 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    01-6721513 , 01-8853459
โทรสาร
    053-746786
อีเมล์
    Jirateep@loxinfo.co.th
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายนริชา ปัทมโยธิน

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    232/75 ม.8 ต.เวียง อ.้เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    01-6721513 , 01-8853459
โทรสาร
    053-746786
อีเมล์
    Jirateep@loxinfo.co.th
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผักและผลไม้อบแห้ง ของ "บ้านผลไม้" เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีความสะดวกในการได้บริโภค ผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ของบ้านผลไม้ ทุกชนิดจะเน้นที่ คุณภาพ มาก่อนปริมาณเสมอ โดยการที่ไม่แต่งกลิ่น ไม่เติมสี ใช้กระบวนการผลิตที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เริ่มจากการคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาทำการล้างให้สะอาดก่นที่จะนำไปปอกเปลือก หั่น ซอย ตามขนาดที่ต้องการ อาจจะมีการลวกด้วยน้ำร้อน หรือไม่ลวก แล้วแต่ชนิดของวัตถุดิบนั้น ๆ และอาจมีการเติมน้ำตาลเพื่อปรับความหวานของผลไม้เล็กน้อยเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของวัตถุดิบ ก่อนที่จะนำไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน ที่มีการควบคุมอุณหภูมิในการอบแห้งให้มีความสม่ำเสมอขณะทำการอบแห้ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลไม้แท้ ไม่แต่งกลิ่น ไม่เติมสี ไม่ใช้น้ำตาล ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ปริมาณน้อยเท่าที่จำเป็นเพื่อให้รสชาติของผลไม้คงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ มีรสอร่อย และเนื้อสัมผัสที่ดี
ปริมาณการผลิต
1000 กิโลกรัม
ราคา
300-350 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 232/75 ม.8 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 01-6721513 , 01-8853459
- ห้างสรรพสินค้า EMPORIUM
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
232/75 ม.8 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000