ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าปักด้วยมือ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าปักด้วยมือ
รหัสผลิตภัณฑ์
570700504701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท กลุ่มผ้าปักด้วยมือ

ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน
จังหวัด เชียงราย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท กลุ่มผ้าปักด้วยมือ

จำนวนสมาชิก
    350 คน

ที่อยู่
    109 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053-667719
โทรสาร
    053-667719
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางนิธี สุธรรมรักษ์

อายุ
    46 ปี

ที่อยู่
    109 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053667715 053 667719 01-5689385
โทรสาร
    053 667719
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าปักด้วยมือ เป็นภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านมาเป็นเวลานานนับหลายสิบปี เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือประณีตใช้ความอดทน ลายปักทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า ปัจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ้าปักเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าและของใช้เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผลิตผ้าปักด้วยมือ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. ออกแบบลวดลายและสีของผ้าปัก
2. ปักตามแบบที่ต้องการ
3. นำผ้าปักด้วยมือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ กระเป๋าใส่โทรศัพท์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. เป็นงานที่ถ่ายทอดาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 2. เป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนสูง 3. มีความประณีต 4. สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
ปริมาณการผลิต
ผ้าถุง 3 ชิ้น/เดือน , ผ้าปักเส้นกลาง 100 ชิ้น/เดือน 3. ผ้าปักชิ้นเล็ก 1,000 ชิ้น/เดือน 4. กระเป๋าโทรศัพท์ 500 ชิ้น/เดือน 5. กระเป๋าใส่สตางค์ 500 ชิ้น/เดือน
ราคา
ผ้าถุง 2,500 บาท/ชิ้น ผ้าปักเส้นกลาง 250 บาท/ชิ้น ผ้าปักชิ้นเล็ก 50บาท/ชิ้น กระเป๋าโทรศัพท์ 50 บาท/ชิ้น กระเป๋าใส่สตางค์ 50-200 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 109 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 053667715 053 667719 01-5689385
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
109 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย