ไทย      อังกฤษ
 
สมุนไพรอบกรอบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอบกรอบ
รหัสผลิตภัณฑ์
140500214701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย

ตำบล ไทรน้อย อำเภอ บางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    48 หมู่.7 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    035-244834
โทรสาร
    035-307205
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวสุนีย์ จันทร

อายุ
    56 ปี

ที่อยู่
    2 หมู่ 7 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    035-244834
โทรสาร
    035-307205
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ลำไทร ปลูกพืชสมุนไพรไว้รับประทานในครัวเรือน และจำหน่ายในท้องตลาด และในบางช่วงมีผลผลิตมากตลาดรองรับไม่ทัน ทางกลุ่มจึงคิดนำมาแปรรูปจำหน่ายเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตในชุมชนอีกทางเลือกหนึ่ง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
Prepare black sesame, onion, garlic, chili, leech lime leaves, basil, lemon grass, black pepper, peanuts, galangal, and tiger herbal leaves. Fry them all and add seasonings. Put them in the oven.
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีส่วนผลมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ และเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ปริมาณการผลิต
100 กก/เดือน
ราคา
ขนาด 100 กรัม 35 บาท / ขนาด 500 กรัม 125 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 48 หมู่.7 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 035-244834
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
48 หมู่ 7 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พะนครศรีอยุธยา