ไทย      อังกฤษ
 
ไข่มุกเกาะรังใหญ่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่มุกเกาะรังใหญ่
รหัสผลิตภัณฑ์
830100164701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทภูเก็ตเพิร์ลฟาร์ม จำกัด

ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทภูเก็ตเพิร์ลฟาร์ม จำกัด

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    31/5 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    01-7970241,0-7623-8566
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายพงษ์ธร รังสินธุรัตน์

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    30/5 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    01-7970241,0-7623-8566
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากในบริเวณรอบเกาะรังใหญ่ เมื่อประมาณ 2514 ได้มีการพบหอยมุกธรรมชาติ และต่อมาได้มาการปรับปรุงสายพันธุ์หอยมุกเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด มีน้ำงาม
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยมุก ซึ่งมี ไข่มุกซีก ไข่มุกกอโกย่า ไข่มุกเซ้าท์ซี ซึ่งได้นำมาปรับปรุงรูปแบบเพื่อเป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรี
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นไข่มุกแท้
ปริมาณการผลิต
ขึ้นอยู่กับความต้องการตลาด
ราคา
1,500 - ราคาเรือนแสน
สถานที่จำหน่าย
- ร้านไข่มุกเกาะรังใหญ่ 30/5 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต