ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมลายราชวัตร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมลายราชวัตร
รหัสผลิตภัณฑ์
321600954701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์

ตำบล เขวาสินรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์

จำนวนสมาชิก
    68 คน

ที่อยู่
    36 หมู่ที่ 11 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4458-2098
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางฮิ่ง อุนัยบัน

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    36 หมู่ที่ 11 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4458-2098
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมราชวัตรเป็นผ้าไหมที่ทอโดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนหลังมีการพัฒนาและประยุกต์เป็นลวดลายต่าง ๆ ปัจจุบันการทอผ้าไหมลายราชวัตร โดยใช้สีธรรมชาติและสีเคมี การย้อมสีธรรมชาตินั้นให้เปลือกไม้มาย้อมเป็นสีต่าง ๆ และเป็นที่ต้องการของตลาด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเส้นไหมมาฟอกและย้อมเป็นสีต่าง ๆ ทั้งสีเคมีและสีธรรมชาติ ตามที่ต้องการ เอาเส้นไหมเข้าฟืมและเก็บตะกอเป็นลายผ้า 4 ตะกอ แล้วทอเป็นผืนลายตามที่ยกตะกอ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าที่ทอโดยการยกดอกเป็นลาย มีลวดลายที่เด่น ปัจจุบันนิยมการทอผ้าไหมลายราชวัตร โดยสีธรรมชาติ สีไม่ตก
ปริมาณการผลิต
4 เมตร/คน/วัน
ราคา
เมตรละ 800 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 36 หมู่ที่ 11 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 0-4458-2098
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนกอ่งอำเภอเขวาสินรินทร์