ไทย      อังกฤษ
 
สี่สหาย (เครื่องดื่มสมุนไพร)
ชื่อผลิตภัณฑ์
สี่สหาย (เครื่องดื่มสมุนไพร)
รหัสผลิตภัณฑ์
540200394701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ตำบล แม่ยางตาล อำเภอ ร้องกวาง
จังหวัด แพร่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

จำนวนสมาชิก
    60 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
โทรศัพท์
    0-5454-8112
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางภาพตะวัน จำเริญ

อายุ
    41 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
โทรศัพท์
    0-5454-8112
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
แต่เดิมมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากขาดความรู้เรื่องการทำไหม จึงมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยได้รับการอบรมเรื่องการทำชาจากใบหม่อน และมีการรวมกลุ่มกันกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขึ้นในหมู่บ้าน ได้รับการแนะนำด้านวิชาการและเทคโนโลยี จากภาคราชการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 จนประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 1,500,000 บาท สามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร บ้านหนองเจริญ หมู่ท่ 2 ตำบลแม่ยางตาสล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำใบหม่อนมาล้างให้สะอาด แล้วซอยให้ได้ขนาด 3x4 นิ้ว
2.นำใบหม่อนที่ซอยแล้วมาลวกในน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส ในเวลา 20 วินาที
3.นำใบหม่อนที่ลวกเสร็จแล้วแช่ในน้ำเย็น 2 ครั้ง เพื่อให้ใบหม่อนมีสีเขียวสด
4.นำใบหม่อนที่ลวกแล้วเข้าเครื่องนวด และอบแห้ง
5.บรรจุภัณฑ์ส่งจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและปลอดสารพิษ
ปริมาณการผลิต
2,000 กิโลกรัมต่อเดือน
ราคา
กิโลกรัมละ 450 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 0-5454-8112
- เลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 0-5454-8112
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางภาพตะวัน จำเริญ