ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์
390200304701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านซำเสี้ยว

ตำบล ฝั่งแดง อำเภอ นากลาง
จังหวัด หนองบัวลำภู

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าไหมบ้านซำเสี้ยว

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    23/1 หมู่ที่ 12 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
    0-4235-8048
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุภาพ สิทธิ

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    23/1 หมู่ที่ 12 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
    0-4235-8048
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ทอสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เดิมเก็บไว้ใช้ หลังจากมีการพัฒนาและศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ก็ได้มีการดัดแปลง ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพในด้านการฟอกย้อม การให้สี การออกแบบลายที่ประยุกต์ตามยุคสมัยเน้นความเป็นไทย จนได้รับความนิยมในปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดสรรเส้นไหมที่มีคุณภาพ นำมาฟอกย้อมให้สวยงามมัดลายตามวิธีการผลิตนำไปย้อมสีที่มีคุณภาพ ปั่นเส้นไหมใส่หลอดด้ายนำไปใช้ในการทอเป็นเส้นพุ่ง ส่วนเส้นยืนผู้ทอจะใช้เส้นไหมมาฟอกย้อยและย้อมสีเป็นสีพื้นขึงติดตั้งไว้ในกี่พื้นเมืองเป็นเส้นยืนต่อไปเวลาทอผู้ทอจะใช้ด้ายพุ่งที่อยู่ในหลอดที่เตรียมไว้มาทอ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีลวดลายสวยงามแต่ละผืนจะมีลายไม่ซ้ำกันทอด้วยมือ
ปริมาณการผลิต
10-20เมตร/คน/เดือน
ราคา
500-600บาท/เมตร
สถานที่จำหน่าย
- 23/1 หมู่ที่ 12 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 0-4235-8048
- ร้าน919 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู