ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าสายฝน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าสายฝน
รหัสผลิตภัณฑ์
390300324701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ/เคมี

ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ โนนสัง
จังหวัด หนองบัวลำภู

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ/เคมี

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    11หมู่ที่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
    0-7225-4925
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางแน่งน้อย ภูมินนา

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    11 หมู่ที่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
    0-7225-4925
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การทอผ้าฝ้ายมีมาแต่สมัยโบราณตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นต่อมากลุ่มได้พัฒนาฝีมือขึ้นโดยการคิดค้นดัดแปลงวิธีการย้อมและเทคนิคการย้อมการทอการใช้สี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ฟอกและย้อมสีเส้นด้ายนำมาทอด้วยกี่พื้นเมือง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตด้วยมือทุกขั้นตอน
ปริมาณการผลิต
500ผืน/เดือน
ราคา
85-100บาท/ผืน
สถานที่จำหน่าย