ไทย      อังกฤษ
 
น้ำปลาปลาสร้อย
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำปลาปลาสร้อย
รหัสผลิตภัณฑ์
160400374701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ารวก

ตำบล หนองยายโต๊ะ อำเภอ ชัยบาดาล
จังหวัด ลพบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ารวก

จำนวนสมาชิก
    42 คน

ที่อยู่
    1/1 ม.6 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โทรศัพท์
    09-8497430
อีเมล์
    tvpum@cdd.go.th
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางศรีสุวรรณ ปีกสันเทียะ

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    1/1 ม.6 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โทรศัพท์
    09-8497430
อีเมล์
    tvpum@cdd.go.th
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นอาหารที่ทำกินเองแต่โบราณ ที่ใช้ภูมิปัญญามาแปรรูปอาหาร ประกอบกับมีวัตถุดิบในท้องถิ่นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้รวมกลุ่มกันผลิตขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น จนได้รับการรับรองมาตรฐาน 5 ดาว ในปี 2547
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำปลาสร้อยมาทำความสะอาด
2.หมักเกลือในสัดส่วน 90 กิโลกรัม/ปลา 150 กิโลกรัม
3.หมักไว้ 12 เดือน
4.นำน้ำปลาที่ได้มาต้ม โดยใส่น้ำตาลทราย สับปะรด อ้อย นาน 2 ชั่วโมง
5.กรองให้สะอาด
6.บรรจุขวดจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
น้ำปลาปลาสร้อยสะอาด มีกลิ่นหอม รสชาดอร่อยไม่ใส่วัตถุกันเสีย
ปริมาณการผลิต
5,000 ขวด/เดือน
ราคา
ขวดละ 18 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 1/1 ม.6 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 09-8497430
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
105 ม.1 ต.หนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี