ไทย      อังกฤษ
 
กระเจี้ยบเขียว
ชื่อผลิตภัณฑ์
กระเจี้ยบเขียว
รหัสผลิตภัณฑ์
730400064701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางประเทือง ถาวรวงศ์

ตำบล ลำลูกบัว อำเภอ ดอนตูม
จังหวัด นครปฐม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางประเทือง ถาวรวงศ์

จำนวนสมาชิก
    52 คน

ที่อยู่
    105/1 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    06-5427650
อีเมล์
    p_soraphon@thaimail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางประเทือง ถาวรวงษ์

อายุ
    55 ปี

ที่อยู่
    105/1 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    06-5427650
อีเมล์
    p_soraphon@thaimail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ต.ลำลูกบัวมีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร กระเจี๊ยบเขียวเป็นอาขีพหนึ่งที่ชาวบ้านปลูกกันมาก สามารถส่งออกได้ที่ประเทศญี่ปุ่น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เริ่มตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ปลอดสารพิษตกค้าง รับประทานได้ทั้งสดและดิบ
ปริมาณการผลิต
600 ก.ก/วัน
ราคา
22 บาท/ก.ก
สถานที่จำหน่าย
- 105/1 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 06-5427650
- 105/1 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 06-5427650